Трансфузионна имунохематология

15.00 лева   Определяне на кръвна група по система ABO и резус фактор (Rh) -

25.00 лева   Скрининг за автоеритроантитела (директен Coombs+автоензимен и автоаглутиниращ методи) -

Описание: 

Дава информация за наличието или липсата на антитела, насочени към еритроцитните антигени.

35.00 лева   Определяне на специфичен титър на еритроантитела -

30.00 лева   Определяне на титър на имунните анти-A и анти-B антитела -

35,00 лева   Определяне на Rh фенотип -

Цените са валидни за Варна

*СМДЛ “Сити Лаб” си запазва правото за промяна на цените по всяко време.

**СМДЛ "Сити Лаб" не носи отговорност за забавяне на резултатие при възникване на форсмажорни обстоятелства.